https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Kolem probíhajícího vystoupení Velké Británie z Evropské unie je a asi ještě dlouho bude mnoho otázek. V tomto článku bychom vám rádi na ně přinášeli odpovědi. Postupně budeme doplňovat další a další odpovědi. Pokud by vás něco zajímalo, rádi vám odpovíme, napište prosím na cz.marketing@dbschenker.com.

Měli bychom očekávat zpoždění v doručení zásilek kvůli Brexitu?
Na všechny dovozce, vývozce a přepravce se budou vztahovat nová pravidla a formality, které budou platit na hraničních přechodech mezi Velkou Británií a EU. Zpočátku to jistě může vést k frontám na hranicích a následnému zdržení. Některé hraniční přechody mohou být ovlivněny více než jiné, což budeme sledovat a vyhodnocovat.

Co dělá DB Schenker, aby se vyhnul zpožděním v přepravách v souvislosti s Brexitem?
Nová pravidla, která se vztahují na hraniční přechody mezi Velkou Británií a EU, se dotknou každého. Zpočátku to určitě může vést k určitým zpožděním a delším dodacím lhůtám, ale do jaké míry je těžké to říci. Co můžeme a uděláme, nebude zasílat žádné zboží s neúplnou dokumentací.

Jak ovlivní náklady na dopravu Brexit?
Kromě samotných celních nákladů je v současné době obtížné předvídat, jak může Brexit ovlivnit náklady na dopravu. Může to být například ovlivněno rozhodnutími vlády a požadavky na další povolení nebo licence.

Zvýší nebo poklesne počet odjezdů do a ze Spojeného království v souvislosti s Brexitem?
Neplánujeme žádnou změnu jízdního řádu do / z Velké Británie a po počátečním přechodném období nadále očekáváme vysokou frekvenci odjezdů a standardní přepravní dobu.

Bude nutné v souvislosti s Brexitem změnit postup objednání přeprav? Musíme objednat dříve?
Zejména v prvních měsících roku 2021 doporučujeme, aby zákazníci objednávali své přepravy s předstihem. Bude také zvýšena kontrola, zda jsou odeslány všechny dokumenty a zda je uveden správný typ zboží.

Dokumenty, které mají být odeslány, jsou:
Obchodní faktura
Proforma faktura v případě náhradního a záručního zboží, vzorků produktů, reklamních předmětů, dárků nebo vráceného zboží
Balicí seznamy
Osvědčení o původu, relevantní pouze v případě, že existuje dohoda o volném obchodu mezi EU a Velkou Británií
Povolení nebo licenční dokument v případě omezeného produktu

Jak bude probíhat přeprava vratných obalů do/ z Velké Británie?
Vratné obaly je možné přepravovat pouze přímou přepravou, bude řešeno zvlášť naším oddělením celní deklarace podle konkrétních požadavků zákazníků. U zboží exportovaném ve vratných obalech při celovozových přepravách se zajišťuje samostatná celní deklarace na zboží VDD EX-1 + T2 v režimu 1000 a na vratné obaly VDD EX-1 a T2 v režimu 2300.

Je nutná fumigace palet?
Ano, od 1. ledna 2021 je odesilatel zásilky mezi UK a EU odpovědný při využití dřevěných obalů (palet, beden, cívek apod.) za použití pouze tepelně ošetřených a odpovídajícím způsobem označených obalů splňujících mezinárodní standardy ISPM15. DB Schenker jako přepravce nijak nekontroluje dodržování těchto opatření. Použitím nesprávného obalu se odesilatel vystavuje riziku zadržení zásilky a placení skladného a nákladů za doručení zpět do místa odeslání.

Cena za proclení 750 Kč je za 3 HS kódy, jak uvádíte v ceníku + 200 Kč poplatek za celní jistinu?
Ano, 750 Kč je za 3 HS kódy + minimální částka poplatku 200 Kč – standardně 2 % z hodnoty celního dluhu

Jaký je seznam dokumentů, který je potřeba pro proclení zboží na importu, které dokumenty zajišťujete vy, a které jsou od našeho dodavatele?
Při importu s DB Schenker System obdržíme od dodavatele fakturu pro celní účely / zboží přijede v režimu společného tranzitu.
• Pokud DB Schenker clí a uvolní zboží do volného oběhu, musí mít plnou moc a EORI CZ příjemce.
• Pokud zboží clí jiný samostatný celní agent (pokračuje dále na T1), je třeba písemná instrukce s určením CÚ dle NCTS a souhlas s úhradou poplatků za T1.

Jaký je proces proclení – kde bude zboží procleno, kde bude první místo určení podle dodací podmínky CPT naše adresa, což je pro nás důležité z pohledu stanovení správné výše DPH?
Zboží bude uvolněno do volného oběhu na území ČR.
Při předání celnímu agentovi – celní úřad dle NCTS (dle instrukcí zákazníka).
Je-li přeprava ze třetí země, DPH se na přepravu nevztahuje.

 Jaké dokumenty budete potřebovat od nás, jaké dokumenty, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu nám doručíte?
Potřebné dokumenty jsou uvedeny na str. 3 a 6. Dokumenty je nutné doručit ve formátu pdf (odděleně jednotlivé dokumenty), a to společně s objednávkou přepravy.

Je třeba u nás ve skladě zřídit dočasný celní sklad pro případnou kontrolu celním úřadem? Jaké jsou výhody a nevýhody plynoucí ze zřízení skladu?
Zřízení dočasného celního skladu pouze pro případ celní kontroly není třeba.
Veškeré celní zboží přepravované s DB Schenker je vždy dopraveno do prostor DCS, a tudíž je v celním prostoru připraveno pro případnou kontrolu CÚ.

Jak se prodlouží dodací lhůty v případě, že budete zajišťovat proclení vy a kde bude případně zboží uskladněno, když nebude zřízen dočasný celní sklad u nás?
K prodloužení doby dodání nedojde, pokud dostaneme kompletní a správné informace. Bude-li zboží vybráno k celní kontrole, může dojít k prodloužení o nezbytnou dobu (cca 1 den díky návaznosti linek). Zboží (= celní zásilky přepravované DB Schenker System) jsou vždy uskladněny v DCS DB Schenker CZ.

Prosím o informaci, jakým způsobem zajišťujete zastupování v řízení před celním úřadem a řešení případných problémů?
Zastupování před celním úřadem řešíme primárně formou přímého zastoupení. V případě možnosti použití ZJP (zjednodušeného celního postupu) pro schválené zákazníky zastupujeme formou nepřímého zastoupení. Řešení případných problémů je realizováno na podkladě zplnomocněních uvedených v jednotlivém druhu zastoupení v clením řízení.

V případě předání k proclení jiným celním agentem – jaký je rozdíl mezi tím, když agent clí zásilku ve stejném nebo spádovém CÚ oproti clení na kterémkoli jiném CÚ dle NCTS?
V případě stejného nebo spádového CÚ předává DB Schenker informace o zásilce pouze datovou formou a bez nutnosti zajištění celního dluhu v režimu T1.
Ve druhém případě zásilka opustí celní prostor DCS v režimu národního tranzitu, je třeba vystavit T1 a zajistit celní dluh.

Prosím o potvrzení, že nám při clení nebude účtováno 300 (750) Kč za zajištění T1 a zároveň 750 Kč za proclení.
Částky 300 (750) Kč jsou účtovány při předání k proclení zásilky jiným celním agentem buď v rámci shodného CÚ – 300 Kč, nebo v národním tranzitu T1 – 750 Kč. Z principu je zřejmé, že clí jiný celní agent, a proto DB Schenker nebude účtovat zároveň 750 Kč za proclení.