https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Nové povinnosti v systému RO e-Transport v Rumunsku: Pokuty za nenahlášení zboží od 1. července 2024

Od 1. ledna 2023 je povinné deklarovat v systému RO e-Transport veškeré zboží, na které se vztahuje riziko daňového úniku, přepravované po zemi jak vnitrostátně, tak i mezinárodně (tzv. intra / extra komunitární režim), a získat UIT kód. Nové nařízení z prosince 2023 (GEO č. 115/15.12.2023) vyžaduje nahlášení UIT kódu i pro většinu mezinárodních přeprav, bez ohledu na druh přepravovaného zboží po území Rumunska.

Systém RO e-Transport

V systému RO e-Transport se musí nahlásit veškeré přepravované zboží s hrubou hmotností vyšší než 500 kg nebo s hodnotou přesahující 10 000 RON (cca 2 000 EUR) – bez DPH. Tento krok je zaměřen na zvýšení transparentnosti a snížení rizika daňových úniků, což je klíčové pro udržení ekonomické stability státu.

Pro správné fungování systému je nezbytné vyplnit elektronický dokument RO e-Transport, který musí obsahovat následující informace:

– Odesílatel a příjemce zboží

– Druh a hodnota přepravovaného zboží

– Místa nakládky a vykládky a informace o způsobu přepravy

– Hraniční přechod vstupu zboží na území Rumunska

Jakmile dodavatel, kupující nebo registrovaný subjekt v Rumunsku (ve smlouvě uvedený také jako odesílatel nebo příjemce zboží v Rumunsku) obdrží UIT kód, je povinen jej sdělit svému partnerovi pro realizaci přepravy nebo řidičům dopravní společnosti, kteří zásilku vezou po území Rumunska. Povinností řidiče je mít tento kód k dispozici a předložit ho příslušným autoritám, které jej budou vyžadovat.

Způsob získávání UIT kódu

Způsob získávání UIT kódu zůstává stejný. UIT kód musí být vygenerován před vlastní realizací přepravy nebo 3 kalendářní dny před jejím začátkem, jak je popsáno v instrukcích systému RO e-Transport. Platnost kódu je maximálně 15 kalendářních dní pro mezinárodní přepravy a 5 kalendářních dní pro vnitrostátní přepravy.

Povinnost získat UIT kód zboží mají dodavatelé, kupující a registrované společnosti v Rumunsku (právní subjekty registrované v Rumunsku).

Právnickými osobami odpovědnými za deklaraci zboží v systému RO e-Transport jsou:

– Příjemce uvedený v dovozním celním prohlášení, případně odesílatel uvedený v celním prohlášení pro vývoz, pokud jde o zboží, na které se vztahuje dovozní nebo vývozní operace

– Rumunský příjemce, pokud je přepravované zboží pořízeno v zemi EU

– Rumunský dodavatel, pokud je přepravované zboží dodáváno do země EU

– Vlastník skladu v případě tranzitního zboží, které je předmětem transakce v rámci EU, a to jak v případě zboží vyloženého na rumunském území za účelem uskladnění nebo vytvoření nové šarže jedné nebo více šarží zboží, tak v případě zboží naloženého po uskladnění nebo po vytvoření nové šarže jedné nebo více šarží zboží na rumunském území

Partner zajišťující přepravu není povinen získat UIT kód.

Povinnosti společnosti DB Schenker

Společnost DB Schenker nese odpovědnost pouze za zajištění přepravních služeb. Naší povinností je proto poskytnout vám následující informace:

– Registrační značka vozidla

– IČO a název pověřené dopravní společnosti

– Hraniční přechod, kterým zboží vstupuje nebo opouští území Rumunska

Nahlášení zboží do systému RO e-Transport není povinností společnosti DB Schenker – tento administrativní úkon je povinností vašeho obchodního partnera v Rumunsku.  Nicméně jako zákazník společnosti DB Schenker  máte povinnost neprodleně poskytnout potřebné informace svému obchodnímu partnerovi a požádat ho o zaslání UIT kódu přepravovaného zboží. Tento kód se pak uvede do objednávky přepravy nebo se předá odpovědné osobě v DB Schenker.

Pokud nám UIT kód neposkytnete, odmítnete spolupracovat při jeho získání nebo prohlásíte, že UIT kód nepotřebujete, budeme nuceni v případě udělení pokuty tuto pokutu spolu s případnými více náklady přeúčtovat.

Jak vám v této situaci umíme pomoci?

Sběrná služba

Před rezervací sběrné služby vám naše zákaznické centrum sdělí informace o systému RO e-Transport a dodá vám také údaje potřebné pro deklaraci zboží. K těmto informacím bude patřit:

  1. DIČ a jméno dopravce: „RO5905159 Schenker Logistics Romania“
  2. SPZ tahače a přívěsu: „B01SKR“
  3. Rumunský hraniční přechod:
  4. Termín přepravy vašich zásilek.
  • Požadovaný datum nakládky v Rumunsku
  • Předpokládaný datum přejezdu hranice Rumunska (požadovaný datum nakládky v ČR/SR + 3 dny)

Na základě těchto informací požádáte svého kupujícího či příjemce v Rumunsku, aby vám zaslal UIT kód. Aktualizaci údajů o SPZ vozidla a datumu pak zajistí společnost DB Schenker.

Přímé přepravy

V případě přímých přeprav vám naše zákaznické centrum poskytne aktuální údaje k objednané přepravě.

Závěr

Toto nařízení platí pro mezinárodní přepravy (import a export) a vnitrostátní přepravy. Pokuty za nenahlášení zboží do systému RO e-Transport pro monitorování všech mezinárodních přeprav budou uplatňovány od 1. července 2024. Je tedy nezbytné, aby všechny zúčastněné strany byly dobře informovány a připraveny na povinnosti, které tento systém přináší.