https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Od 1. července 2024 nabude účinnosti nová povinnost ohlašovat zboží do systému RO e-Transport a získávat ITU kódy pro všechny mezinárodní dopravy libovolného zboží, nikoli pouze pro zboží s vysokým rizikem daňových úniků.

Tato oznamovací povinnost platí pro všechny mezinárodní přepravy zboží z a do Rumunska. Rumunská vláda plánuje ukládat vysoké pokuty těm, kteří to neudělají.

Souběžně je zaveden monitoring silniční přepravy s GPS sledováním, a to jak pro národní dopravce zboží s daňovým rizikem, tak pro mezinárodní dopravce zboží obecně.

Cílem zavedení tohoto systému je omezit daňové úniky, snížit výpadek příjmů z DPH a zabránit nelegálnímu obchodu. Opatření platí jak pro dovoz, tak pro vývoz zboží.

Systém funguje již nyní, ale teprve od 1. července budou uplatňovány vysoké finanční sankce těm, kteří tuto oznamovací povinnost nebudou dodržovat. Spočívá v elektronickém oznámení dokumentu RO e-Transport národní platformě ve formátu XML.

Elektronický dokument RO e-Transport musí obsahovat následující informace:

 • Odesílatel a příjemce zboží
 • Vlastnosti a hodnota přepravovaného zboží
 • Místa nakládky a vykládky a informace o způsobu přepravy
 • Hraniční přechod vstupu zboží na území Rumunska

Jakmile bude nahlášena přeprava zboží, systém vygeneruje kód ITU. Tento kód jednoznačně identifikuje zboží. Kód ITU lze vyžádat až 3 kalendářní dny před začátkem identifikovaného data přepravy a je platný po dobu 5 dnů od uvedeného data přepravy nahlášeného v systému. Kód ITU musí být jasně čitelný na dokladu o přepravě zboží.

Kdo je povinen sdělit dokument RO e-Transport? 

Nová pravidla vstoupila v platnost 1. ledna 2023 pro zboží s vysokým fiskálním rizikem.

Od 1. července 2024 se bude vztahovat také na všechny mezinárodní přepravy jakéhokoliv druhu zboží, pokud splní následující podmínky:

 • Přívěsy o hmotnosti vyšší než 2,5 tuny
 • Zboží o hmotnosti vyšší než 500 KG
 • Hodnota zboží přesahující 10 000 RON (cca 2 000 EUR)

Právnickými osobami odpovědnými za deklaraci zboží v systému RO e-Transport jsou:

 • Příjemce uvedený v dovozním celním prohlášení, případně odesílatel uvedený v celním prohlášení pro vývoz, pokud jde o zboží, na které se vztahuje dovozní nebo vývozní operace
 • Rumunský příjemce, pokud je přepravované zboží pořízeno v zemi EU
 • Rumunský dodavatel, pokud je přepravované zboží dodáváno do země EU
 • Vlastník skladu v případě tranzitního zboží, které je předmětem transakce v rámci EU, a to jak v případě zboží vyloženého na rumunském území za účelem uskladnění nebo vytvoření nové šarže jedné nebo více šarží zboží, tak v případě zboží naloženého po uskladnění nebo po vytvoření nové šarže jedné nebo více šarží zboží na rumunském území

Systém RO e-Transport pro zboží s vysokým daňovým rizikem 

Přeprava zboží s vysokým daňovým rizikem musí být nahlášena v systému RO e-Transport nejpozději do 3 dnů před započetím přepravy zboží.

Systém v současné době řídí přepravu zboží s vysokým fiskálním rizikem v následujících situacích:

 • Mezi dvěma místy v Rumunsku
 • V souvislosti s nabýváním zboží uvnitř Společenství
 • Ve vztahu k dodávkám v rámci Společenství
 • Ve vztahu k dovozu
 • Ve vztahu k vývozu
 • Týká se transakcí uvnitř Společenství, kdy je zboží v tranzitu v Rumunsku

Kategorií silničních vozidel, která mají být sledována v systému RO e-Transport, jsou vozidla s maximální povolenou hmotností nejméně 2,5 tuny, naložená zbožím s vysokým daňovým rizikem o celkové hrubé hmotnosti vyšší než 500 kg nebo s celkovou hodnotou vyšší než 10 000 RON, související alespoň s jednou obchodní transakcí podléhající přepravě.

Kategorie produktů s vysokým daňovým rizikem, které musí používat systém RO e-Transport 

 1. Zelenina, rostliny, kořeny a hlízy a potraviny kódů KN 0701 až 0714 včetně
 2. Ovoce, KN 0801 až 0814 včetně
 3. Alkoholické nápoje, kódy KN 2201 až 2208 včetně
 4. Sůl; síra; půdy a kameny; sádra, vápno a cement zařazené do kódů KN 2505 a 2517
 5. Oděvy a doplňky zařazené do kódů NC 6101 až 6117 včetně, kódů NC 6201 až 6212 včetně a 6214 až 6217 včetně
 6. Obuv a podobné výrobky zařazené do kódů KN 6401 až 6405 včetně

Železo a ocel zařazené do kódů KN 7213 a 7214

Štítky: