DB Schenker | connect

Elektronické objednání přepravy zásilek v nejrozsáhlejší globální síti poboček DB Schenker ze všech vašich zařízení

DB Schenker | connect

Elektronické objednání přepravy zásilek v nejrozsáhlejší globální síti poboček DB Schenker ze všech vašich zařízení

DB Schenker | connect

Elektronické objednání přepravy zásilek v nejrozsáhlejší globální síti poboček DB Schenker ze všech vašich zařízení

DB Schenker | eServices

Emisní report popisuje množství emisí skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek vypouštěných firmou nebo organizací během určitého období. Report je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. 

 1. 1. 2024 vstoupila v platnost nová směrnice CSRD, zavazující největší korporace k ESG reportování. Do roku 2026 bude tato povinnost platit pro většinu středních společností (od 250 zaměstnanců) a pro většinu malých a středních emitentů s cennými papíry, úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny/zajišťovny.

DB Schenker reaguje na tuto zásadní změnu v legislativě přípravou komplexního a velice užitečného nástroje v boji proti uhlíkové stopě – modulu reporting. V tomto modulu si lze vybrat z mnoha druhů emisních reportů ke všem Vašim zásilkám. Data jsou komplexně a graficky zpracována. Základní informace si můžete prohlédnout na letáku níže:

A jak s nástrojem pracovat? To se dozvíte v tomto instruktážním videu:

Video návod 4. - Emisní reporty

Při výběru toho správného reportu Vám pomůže tato tabulka. Kliknutím na jednotlivé názvy reportů si můžete zobrazit ukázku.

# Název reportu Popis Typ přepravy
01 Land | Emissions Detailní emisní report pozemních přeprav za dané období, včetně různých pohledů na samostatných záložkách a seznamu zásilek s proklikem na jejich detail v modulu Tracking (link časově omezený na 3 měsíce). Pozemní přeprava
02 Carbon Dashboard Land Grafický a tabulkový přehled vyprodukovaných emisí, bez detailů konkrétních zásilek. Pozemní přeprava
03 Air | Emissions Detailní emisní report leteckých přeprav za dané období, včetně různých pohledů na samostatných záložkách a seznamu zásilek s proklikem na jejich detail v modulu Tracking (link časově omezený na cca 12 měsíců). Letecká přeprava
04 Ocean | Emissions valid from July 21 Detailní emisní report námořních přeprav za dané období, včetně různých pohledů na samostatných záložkách a seznamu zásilek s proklikem na jejich detail v modulu Tracking (link časově omezený na cca 12 měsíců). Námořní přeprava
05 Carbon Dashboard Air-Ocean Grafický a tabulkový přehled vyprodukovaných emisí, bez detailů konkrétních zásilek. Námořní a letecká přeprava
06 Carbon Dashboard Air-Ocean with shipment details Grafický a tabulkový přehled vyprodukovaných emisí, včetně přehledu konkrétních zásilek – bez prokliku do modulu Tracking. Námořní a letecká přeprava

Slovník pojmů v udržitelnosti

Udržitelnost
Udržitelnost se zaměřuje na vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení. Tento koncept umožňuje firmám formulovat udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňovat stanovené cíle.
ESG
ESG, neboli Environment – Social – Governance je zkratka pro plánované reporty z oblasti udržitelnosti. Povinnost firem reportovat informace z oblasti životního prostředí (E), zaměstnanců a společnosti (S) a řízení a správy firmy (G), vychází z požadavku směrnice CSRD, kterou v roce 2022 schválil Evropský parlament.
CSRD
Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) představuje standard nefinančního reportování společností, vycházejícího ze snahy Evropské Unie o snižování lidského vlivu na klimatickou změnu. V platnost přišla v roce 2024 a společnosti dle této směrnice budou reportovat své ESG na roční bázi. O časovém harmonogramu implementace této směrnice si můžete přečíst zde
CO₂
Oxid uhličitý (CO₂) je hlavním skleníkovým plynem. Emise skleníkových plynů zesilují v atmosféře skleníkový efekt, což vede k oteplování planety. Oxid uhličitý k oteplování přispívá přibližně ze 70 %. Vzniká hlavně při spalování fosilních paliv, kácení pralesů, výrobě oceli a cementu. Dalším významným skleníkovým plynem je metan, který vzniká při těžbě fosilních paliv a chovu dobytka. Ke skleníkovým plynům patří také oxid dusný, vznikající zejména při používání umělých dusíkatých hnojiv ⁠a řada synteticky vyráběných fluorovaných plynů.
Uhlíková stopa
Uhlíková stopa je termín, který úzce souvisí s emisemi CO₂. Výrobní společnosti, které zpracovávají materiály, používají pro výrobu energeticky náročné technologie, což zanechává uhlíkovou stopu. Uhlíkovou stopu zanechávají i budovy, které jsou energeticky náročné. V rámci udržitelnosti je cílem uhlíkovou stopu snižovat jak úpravou technologií, tak i snižováním energetické náročnosti budov.
Klimatická neutralita
Klimatická neutralita je stav, kdy lidé svojí činností nevypouští do atmosféry skleníkové plyny.
Cirkularita
Cirkularita je pojem související s udržitelností, je významný zejména pro výrobní firmy, a týká se zpětného použití odpadu a recyklace.
Greenwashing
Greenwashing je termín, který vyjadřuje klamavou komunikaci. Ta má za cíl prezentovat zboží nebo službu jako šetrnější k životnímu prostředí, než ve skutečnosti je. Tato komunikace směřuje k nákupu udržitelných produktů a je neověřená. V Evropské Unii je greenwashing upraven právními normami jako jsou např. Směrnice o právech spotřebitelů, Směrnice o nekalých obchodních praktikách a Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě. V souvislosti s nadcházející povinností reportů ESG nabývá na významu původ těchto tvrzení ze strany dodavatelů.
CSR
CSR stojí pro „Corporate Social Responsibility“, tedy pro Společenskou odpovědnost firem. Dobrovolné aktivity společností, sloužící k zmírňování negativního dopadu dané firmy na planetu a společnost. V dnešní době je tento koncept považován za nedostatečný (primárně kvůli jeho zneužívání pro „greenwashing) a byl nahrazen reportingem ESG.
LCA
Life cycle analýza – koncept soustředící se na posuzování životního cyklu výrobku. Zaměřuje se na celý život produktu od surovin, po výrobu, balení a dopravu.
SDGs
Sustainable Development Goals – Cíle udržitelného rozvoje. Jedná se o 17 cílů definovaných OSN, kterých bychom měli společnými silami dosáhnout do roku 2030.
ISO 14001
Mezinárodní standard systému environmentálního managementu spravovaný ISO.
CBAM
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) je nástroj Evropské unie, který stanovuje spravedlivou cenu za emise uhlíku při výrobě uhlíkově intenzivního zboží, které vstupuje do EU. Cílem je podpořit čistou průmyslovou výrobu mimo EU a zabezpečit, aby cena uhlíku u dovozu byla ekvivalentní ceně uhlíku u domácí produkce. CBAM je kompatibilní s pravidly WTO. V současné přechodné fázi platí od roku 2023 do 2026 a postupně nahradí přidělování bezplatných povolenek podle systému obchodování s emisemi EU (ETS).
Uhlíkově náročné zboží
Je označení pro produkty, jejichž výroba vypouští velké množství uhlíkových emisí. Tyto emise jsou spojeny s procesy, jako je tavení kovů, výroba cementu nebo hnojiv.
Uhlíkové clo
Výraz používaný pro mechanismus CBAM.

Pokud se chcete o problematice udržitelnosti dozvědět více, doporučujeme Vám navštívit tyto zdroje: